Aikaisemmat lupaprosessit

Seuraava lyhyt yhteenveto Joutsan Myllykosken kalankasvatuslaitokselle myönnetyistä luvista oikeuden päätöksineen sekä lupaprosesseihin liittyvistä lausunnoista, valituksista ja muistutuksista on tarkoitettu antamaan kokonaiskuva lupien myöntöprosesseista ja niiden vaiheista. Lista ei ole täydellinen, eikä kaikkia asiaan liittyviä asiakirjoja ole voitu varmuudella esittää. Kunkin asiakirjan numero on erikseen mainittu, jotta lukija voisi halutessaan hankkia käyttöönsä alkuperäiset asiakirjat liitteineen.

• Itä-Suomen vesioikeus myönsi päätöksellään 18.2.1971 (Nro 16/I/71) kalankasvatuslaitokselle oikeuden johtaa käyttöönsä vettä Viheristä enintään 0,5 m3/s vuosikeskiarvona laskettuna ja johtaa laitoksella käytetty vesi Joutsansalmeen.

• Vesioikeuden päätöksellä 17.2.1977 (Nro 21/Ym/77) laitokselle sallittiin vedenottomäärä 0,75 m3/s vuosikeskiarvona.

• Vesioikeuden päätöksellä 4.11.1992 (Nro 72/92/1) laitoksella käytettävän kuivarehun määrä rajoitettiin olemaan enintään 85 000 kg/a ja laitoksen aiheuttama fosforipäästö rajoitettiin olemaan enintään 460 kg/a, koska laitoksen toiminnasta aiheutuneen kuormituksen todettiin olleen ennakoitua suurempi ja kuormituksen vaikutusten vesistössä haitallisemmat kuin vesioikeuden aikaisempia päätöksiä annettaessa on edellytetty, ja koska laitoksella käytetyn veden vesistöön päästämisestä on aiheutunut vesistön tilaa heikentävä olosuhteiden muutos.

• Taimen Oy:n haettua 24.3.1998 Myllykosken kalankasvatuslaitoksella käytetyn veden vesistöön johtamista koskevan päätöksen tarkistamista toiminnan jatkamiseksi, vesioikeus rajoitti 15.9.1998 (Nro 46/98/1) laitoksella käytettävän kuivarehun määrän olemaan enintään 80 000 kg/a, ja laitoksen aiheuttama fosforipäästö rajoitettiin olemaan enintään  400 kg/a. Lisäksi luvan saajalle asetettiin kalatalousvelvoitteen istutusvelvoite.

•  Ennen vesioikeuden päätöstä Itä-Suomen vesioikeudelle toimitettiin lukuisia muistutuksia ja lupaehtojen tiukentamisvaatimuksia Joutsansalmen asukkailta ja kuntalaisilta. (Honkasalo 28.06.1998).

• Jouko ja Aino Lehtonen muutoksenhakijakumppaneineen hakivat Itä-Suomen vesiylioikeudelta muutosta vesioikeuden päätökseen valituskirjelmällään 30.10.1998. Päätöstä tehdessään vesiylioikeus kuuli luvan hakijaa ja lukuisia muutoksenhakijoita. Muutoksenhakijat myös täydensivät vesiylioikeuden pyynnöstä valituskirjelmäänsä.

•  Vesiylioikeus 14.4.1999 (Nro 21/1999) pysytti vesioikeuden päätöksen, mutta mm. edellytti, että haettaessa määräysten tarkistamista 31.3.2004 mennessä, hakemukseen on liitettävä muiden asianmukaisten selvityksen lisäksi tarkkailutuloksiin perustuva yhteenveto laitoksen vesistövaikutuksista sekä suunnitelma laitoksen forsforipäästöjen pienentämiseksi tasolle 300 kg/a.

VUONNA 2004 HAETTU YMPÄRISTÖLUPA JA PROSESSI

•  Taimen Oy haki 31.3.2004 ympäristölupavirastolle toimittamallaan hakemuksella ympäristölupaa Joutsan Myllykosken kalankasvatuslaitoksen toiminnan jatkamiselle.

•  Esitetyissä lausunnoissa ja muistutuksissa Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus, Suonteen kalastusalue ja Joutsan osakaskunta vaativat mm. fosforipäästön alentamista tasolle 300 kg/a. Joutsan kunnanhallitus yhtyi Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän lausuntoon. Lukuisat muistutuksen tekijät vaativat toiminnan lupaehtojen muuttamista ja fosforirasituksen puolittamista olemaan enintään 200 kg/a, ja muistuttivat että laitoksella käytössä oleva tekniikka on 30 vuotta vanhaa ja siten vanhentunutta. Vaadittiin, että olisi määrättävä otettavaksi käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Muistuttajien näkemys oli, että kalankasvatus on kiistatta syyllinen vesiruton ja karvalehden pesiytymiseen vuolaasti virtaavaan vesistöön ja sen järviosuudelle. Tainen Oy toimitti omaehtoisesti vastineen kalanviljelylaitoksen ympäristölupahakemuksta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin 30.09.2004. Ympäristölupavirasto toimitti tarkastuksen kalanviljelylaitoksella 14.10.2004.

•  Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 1.12.2004 (Nro 106/04/1) Taimen Oy:lle ympäristöluvan Joutsan Myllykosken varressa sijaitsevan lkalankasvatuslaitoksen toimintaan. Luvan mukaan kuivarehun määrä saa olla enintään 70 000 kg vuodessa ja sen fosforipitoisuus saa olla enintään 1 %. Kalojen liikaruokinta on vältettävä ja ruokinta järjestettävä niin, että ravinteita pääsee vesistöön mahdollisimman vähän. Laitoksen aiheuttama fosforipäästö vesistöön saa olla enintään 330 kg vuodessa. Lupaehtoihin liittyy myös yksilöidyt vaatimukset koskien laitoksen käyttöä, jätteiden käsittelyä, häiriö- ja poikkeustilanteita sekä tarkkailua ja raportointia.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 1.12.2004

• Taimen Oy valitti Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen katsoen, että vuotuisen fosforikuorman pienentämisellä, 400 kg:sta 330 kg:aan ei saavuteta merkittävää muutosta fosforitasossa, mutta sen sijaan laitoksen toiminta ja kannattavuus ovat selkeästi uhattuna ja että toiminta ei olisi enää taloudellisesti kannattavaa.

Taimen Oy:n muutoksenhaku 30.12.2004

• Lukuisa joukko Joutsansalmen ranta-asukkaita toimitti Vaasan hallinto-oikeudelle vastineensa ja vaatimuksensa sen johdosta, että Taimen Oy Laukaasta hakee muutosta ja lievennyksiä lupaehtojen sisältöön Itä-Suomen ympäristöviraston ratkaisuun, korostaen yrittäjän yritys- ja yhteiskuntavastuuta, päästöjen pienentämisen välttämättömyyttä sekä karvalehti-ongelman ja aiheutetun ympäristöhaitan poistamisen tarpeellisuutta pientämällä foforipäästöjen yläraja tasolle 200 kg vuodessa.

Pentti Honkasalon ja hänen asiakumppaniensa vastine 1.2.2005

• Vaasan hallinto-oikeus 30.8.2006 (Nro 06/0193/2) pysytti voimassa Itä-Suomen ympäristöviraston päätöksen pienin muutoksin. Laitoksella voidaan poikkeuksellisesti tietyissä oloissa pitää kalanpoikasia myös kesällä. Perusteluissaan hallinto-oikeus totesi laitoksen vesiensuojelurakenteiden olevan peräisin 1980-luvulta. Laitoksella käytetty vesi, joka sisältää muun muassa vesistöä rehevöittävää fosforia, johdetaan Myllykosken alapuolelle Angesselän Myllylahteen rehevöittäen osaltaan alapuolista vesistöä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.8.2006

•  Taimen Oy Laukaasta toimitti 29.9.2006 Korkeimpaan hallinto-oikeudelle valituksen vaatien lievennyksiä hallinto-oikeuden antamiin määräyksiin, ja että sallitun rehun määrä tulee nostaa 80 000 kilogrammaan vuodessa ja sallittujen fosforipäästöjen määrä 400 kilogrammaan vuodessa. Muutoksenhaussa korostetaan lisäksi kaikkea jo ympäristölupaa haettaessa esitettyä ja hallinto-oikeudelle esitettyä.

Taimen Oy:n valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 29.9.2006

• Pentti Honkasalo ja hänen asiakumppaninsa antoivat valituksen johdosta selityksen vastustaen valituksen hyväksymistä.

Pentti Honkasalon ja hänen asiakumppaniensa selitys ja vastine 23.10.2006

• Korkein hallinto-oikeus päätti hylätä Taimen Oy:n valituksen 10.3.2008(Nro 475, Diaarinumero 2724/1/06). Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu ja se jäi voimaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.3.2008