Yhdistyksen taustaa

Myllynlahden-Joutsansalmen kansalaisfoorumin tekemän työn pohjustamana Joutsansalmi-yhdistys ry toimii Joutsan ja sen asukkaiden yhteisen ympäristön ja vesialueen paremman tilan puolesta. Joutsansalmi ry on rekisteröity yhdistys ja toimii siten yhdistysrekisterin ja vahvistettujen sääntöjensä mukaisesti. Yhdistyksen yhtenä toimintamuotona kansalaisfoorumi on kaikille avoin, erilaisia näkemyksiä hyväksyvä ja riippumaton puoluepoliittisista tavoitteista. Se ei pyri vastakkainasetteluun vaan yhteisen edun esiintuomiseen. Siten se ei toimi ketään yksittäistä asukasta tai elinkeinonharjoittajaa vastaan vaan pyrkii keskustelun ja vuoropuhelun keinoin nostamaan esiin asioita ja ajatuksia Joutsanseudun vesistöjen tilan parantamiseksi.

Joutsansalmi-yhdistyksen tavoitteet ja tarkoitus ovat kiteytyneet Myllylahden-Joutsansalmen kansalaisfoorumin omaksuman yhteistyöhakuisen toimintatavan pohjalta. Suuri joukko huolestuneita kunnan asukkaita allekirjoitti 2.1.2008 kunnallis-/kansalaisaloitteen, jossa he edellyttivät, että kunta kutsuisi koolle keskustelevan/suunnittelevan ja samalla päätösluonnokseen tähtäävän asianomistajafoorumin Myllylahden, Joutsan salmen ja Jääsjärven vesistön suojelemiseksi. Aloite johti kunnanvirastossa 16.4.2008 pidettyyn keskustelutilaisuuteen, johon osallistui yli 50 kunnan asukasta, ja jota voidaan pitää foorumin työn avauksena. Kansalaisfoorumi kokoontui toisen kerran 13.8.2008 laatimaan lähiajan työohjelmaa ja vakiinnuttaakseen sen toimintatavan avoimena foorumina.

Foorumin omaksumia tavoitteita oli vaadittu toteutettavaksi pitkään aikaa ennen foorumin työn organisointia. Jo elokuussa 2000 ja sen jälkeen Joutsan kunnan päättäjille ja virkamiesjohdolle on jätetty kunnallisaloiteita vesistön tarkkailun tehostamiseksi ja runsastuneen karvalehden poistamiseksi. Myös vuoden 2000 aloitetta seurasi kokous, johon osallistui erittäin runsaasti huolestuneita kunnan asukkaita. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana rannan asukkaiden yhteistyö on vain tiivistynyt ja näkemykset vahvistuneet.

Nyt perustetun yhdistyksen tavoitteellinen työ sai erittäin vahvan perustan, kun foorumin kolmannessa kokouksessa yhteensä 42 joutsalaisia ja muuta foorumin ystävää hyväksyi yhteisen kannanoton asuinympäristömme ja kuntakeskuksen keskeisen vesialueen tilan parantamiseksi. Avoin keskustelu on ollut hyvin vilkasta ja monipuolista.

Foorumin neljännessä kokouksessa 26.11.2008 foorumi keskusteli aktiivisesti kalanviljelylaitosten ympäristövaatimuksista, niiden vedenpuhdistuslaitosten teknisestä kehityksestä, ympäristöystävällisen ja käyttökelpoisen tuotantoteknologian vaihtoehdoista ja edellytyksistä luoda ympäristöä kuormittamattomat kasvatusolosuhteet.

Oli erityisen ilahduttavaa, että niin monet kunnan johtohenkilöt ja poliittisten ryhmien vastuuhenkilöt ovat osallistuneet kansalaisfoorumin työhön. Kansalaisfoorumin kokoukset ovatkin antaneet sille paikkansa paikallisena vaikuttamiskanavana, minkä mandaatin jatkaminen ja edistäminen on nyt perustetun Joutsansalmi-yhdistyksen keskeinen tehtävä.